3 ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในช่วงคริสต์มาสนี้

Rida Morwa profile picture

Artsyslik/iStock ผ่าน Getty Pictures

ร่วมผลิตกับ Treading Softly

คุณเคยไปร่วมพิธีใต้แสงเทียนในโบสถ์ในวันคริสต์มาสหรือไม่? อาจจะเป็นการเฝ้าแสงเทียน? คุณเคยจุดเทียนหรือแม้แต่จุดเทียนให้คนที่คุณรักเมื่อเขาจากไปหรือไม่?

แผนภูมิ
ตามข้อมูล YCharts

แผนภูมิ
ตามข้อมูล YCharts

เวลาฝัน

เวลาฝัน

#ขอควรพจารณาทสำคญสำหรบนกลงทนในชวงครสตมาสน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *